oppm น้ำโรงเรียน 62

*** ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร "การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล" ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 76 ท่านจาก 38 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ จำนวน 8 โรงเรียนและรูปแบบเล็ก จำนวน 30 โรงเรียน ณ โรงแรมเวียงอินทร์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


*** วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเวลา 10.00 น. นายภาสน์ ภูพลอย ตัวแทนจากบริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด บรรยายเรื่อง "การควบคุมการผลิต การดแลรักษา การซ่อมบำรุง ระบบประปาบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม"


*** จากนั้น เวลา 13.30 น. สทบ.เขต 1 ลำปาง ได้พากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยา อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดย นายภาสน์ ภูพลอย และตัวแทนจากบริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย


*** วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย สีใจสุ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การขออนุญาต อย. (องค์การอาหารและยา) ต่อมา เวลา 10.30 น. อาจาร์ยพนม ปงกา ครูโรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) อ.เทิง จ.เชียงราย บรรยายเรื่อง “บริหารจัดการอย่างไร? ให้ประสบผลสำเร็จ

 

 • 150
 • IMG_1450
 • IMG_1494
 • IMG_1500
 • IMG_1504
 • IMG_1510
 • IMG_1570
 • IMG_1593
 • IMG_1603
 • IMG_1635
 • IMG_1669
 • IMG_1691

Simple Image Gallery Extended