การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                                               17 มิถุนายน 2565

เรียน ท่านลูกค้า/ คู่ธุรกิจ ที่นับถือ

             บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอ้างอิงฐานความชอบด้วยกฏหมายที่หลากหลาย รวมถึงการอ้างอิงความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯอ้างอิงความยินยอม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ  ข้อมูลทางการตลาด  และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ท่าน

            ดังนั้นเพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิ์ของท่านตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดย คลิก โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ผ่านทางแบบฟอร์มของบริษัทฯ โดย คลิก ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

            หากบริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯขอเรียนใช้โอกาสนี้ แจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
                                                                      

                                                                                                                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                                                     บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด

การติดต่อกับเรา : กรุณาอย่าติดต่อกลับอีเมลล์นี้ กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูล
กรุณาติดต่อเราที่   043 - 394252-5 Fax. (+66) 4339 4251 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ หรือ อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.