นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญเและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้แทนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ท่าน") และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า  บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการได้มา การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (ซึ่งรวมเรียกว่า “การประมวลผล") รวมไปจนถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1.1.   เพื่อใช้ในการดําเนินการ หรือตามคําขอของลูกค้าในการซื้อ ขายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อ การทําสัญญา ในการซื้อขาย และ/หรือชําระค่าสินค้า เป็นต้น

สัญญา (Contractual Basis)

1.2     เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ การพัฒนา การอํานวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และการจัดส่ง และการดําเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถ ดําเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการซื้อขายและ/ หรือการพัฒนาสินค้าและบริการ

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

1.3     เพื่อการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับ การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ซื้อ การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบ สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย

สัญญา (Contractual Basis) ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

1.4     เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

1.5     เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ บริษัทฯเช่น การประชุม สัมมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การออกบูธ และกิจกรรมผ่านโซเชียล มีเดีย เป็นต้น

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

1.6     เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

ความจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการ สาธารณสุข การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ (Vital Interest)

1.7     เพื่อการตรวจสอบและการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการตรวจสอบ รวมถึงการป้องกันการทุจริต

ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

1.8     เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 5

 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  • เมื่อท่านจะซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบัตรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
   • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง,นามบัตร, Facebook, ID Line
   • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอรํโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ติดต่อนัดหมาย
   • ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า, ประวัติการจัดส่งสินค้า, ประวัติการเคลมสินค้า, ข้อร้องเรียน, การประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต สิทธิ ประโยชน์ที่ท่านไค้รับ ประวัติการชำระเงิน
   • ข้อมูลที่ท่านได้ไห้ไว้เมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทดูแลให้บริการหลังการขาย หรือการทำวิจัย
   • ข้อมูลที่ได้จาการสอบถามหรือ และการสัมภาษณ์ เช่นข้อมูลบ่อน้ำบาดาล, ข้อมูลระบบประปา และระบบสูบน้ำภายในบ้าน อาคาร หรือโรงงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ เป็นต้น
  • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม พื้นที่แสดงสินค้า โรงงาน หรือบริเวณของบริษัทฯ บริษัทฯจะมีการเก็บภาพ หรือวีดิโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ที่บันทึกภาพของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และบริษัทฯจะติดป้ายบริเวณพื้นที่ก่อนถึง และบริเวณพื้นที่ที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถจับภาพเพื่อให้ท่าน ทราบ
  • เมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เช่น งานประชุม สัมมนา การติดต่อศูนย์บริการ ติดต่อกับบุคลากรของบริษัทฯ การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ การร่วมกิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
   • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ -นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน
   • ข้อมูลการติดต่อ เช่นอีเมล, ID Line, เบอรํโทรศัพท์, ที่อยู่, สถานที่ทำงาน, หรือสถานที่ติดต่อนัดหมาย รวมถึง
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่นประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อนๆ ภาพถ่ายหรือวีดีโอ ในแต่ละกิจกรรม
  • ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ของบริษัทฯ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อ สาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งหากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูล ติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง ในกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ในกรณีของลูกค้าองค์กร แก่บริษัทฯ ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/ หรือ อํานาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศ ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงประกาศความเป็น 3 ส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจําเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐาน ทางกฎหมายอื่น
  • บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกําหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ บริษัทฯ หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้หากบริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ ได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัย ฐานทางกฎหมายอื่นใด บริษัทฯ จะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่บริษัทฯ ทราบถึงกรณี ดังกล่าว และอาจจําเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐาน ทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้
  • บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Computer Server) หรือคลาวด์(Cloud) ที่ ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสําเร็จรูป และรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการรักษาความมมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสม
  • บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น
   • เมื่อบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์โนการรักษาความปลอดภัยของ บริษัท เช่น ข้อมูล ชีวภาพ (facial recognition ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ในการระบุตัวตน
   • ในบางกรณี บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น บริษัทฯจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่านซึ่งมีข้อมูล ศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน หรือดำเนินการทางภาษี
   • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆเช่นการทำบุญเลี้ยงพระ การร่วมรับประทานอาหารหลังเสร็จสิ้นการประชุมสัมนา เป็นต้น
  • ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้ความพยายาม อย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชนิดพิเศษของท่าน
 • การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  • ในกรณีที่บริษัทฯเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบ ต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  • หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  • บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกําหนด) หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบุรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ใช้อำนาจปกครอง ให้บริษัทฯทราบ เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  • บริษัทฯจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  • กรณีที่บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสินแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคย ยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ บริษัทฯสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

 

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  • บริษัทฯเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการและขายสินค้า และบุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเรา

("บุคคลอื่น") เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการ (เช่นทีมช่างที่ไม่ใช่บุคลากรของบริษัทฯ) และทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เช่น ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ ส่งโฆษณา สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ท่าน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ Data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) และบุคคลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไวในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • บริษัทฯจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ
 • มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯและบริษัทฯได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และ การทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทฯจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 

 • สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

              ท่านอาจใช้สิทธิต่อไปนี้ตามกฎหมาย และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

 • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสํตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ตามที่กฏหมายอนุญาตให้บริษัทเก็บได้
 • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลกำหนด

7.9 ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฏหมายได้โดย คลิกทีนี่ หรือไปที่ https://forms.gle/LCSSQWjqhhTh9mTe9 

 • ติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์: 043-394252-5 Fax. (+66) 4339 4251 จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.00น.
 • อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ