Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon